Up

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2561
แบบสำรวจการทำวิจัยของครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
เอกสารการจ่ายค่าบำรุงการศึกษา 2/2561
แบบฟอร์มการลาป่วยนักเรียน
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แบบฟอร์มการขอเครื่องราช
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ
แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรม
แบบฟอร์ม PSAR
คำอธิบายการเขียนแผนงบประมาณ
แบบฟอร์มการเขียนแผนงบประมาณ
แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมงบประมาณ
แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
แบบฟอร์มการลาบุคลากรโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง
โปรแกรม LTeacher (ปรับปรุงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 )
 
 
Powered by Phoca Download